หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

[ ปริ้นต์ ]

 
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ จำนวนนักเรียน จำนวนครู คะแนน ระดับรางวัล
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 0 0 68 ทองแดง
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 1 1 60 ทองแดง
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 1 1 0 เข้าร่วม
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 1 1 87 ทอง
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1 1 88 ทอง
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1 1 46 เข้าร่วม
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 1 1 0 เข้าร่วม
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 2 2 76 เงิน
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 2 2 30 เข้าร่วม
10 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 1 1 66 ทองแดง
11 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 1 1 68 ทองแดง
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 1 58 เข้าร่วม
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1 1 61 ทองแดง
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 2 71.3 เงิน
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 2 2 63 ทองแดง
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 2 2 47 เข้าร่วม
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 1 1 66 ทองแดง
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1 1 62 ทองแดง
19 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 1 1 99.5 ทอง
20 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 1 1 94.33 ทอง
21 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 1 1 64 ทองแดง
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 3 2 72 เงิน
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 3 2 55.5 เข้าร่วม
24 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 2 1 -1 - -
25 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 2 1 54.25 เข้าร่วม
26 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 3 1 -1 - -
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 2 0 77 เงิน
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 2 0 86.65 ทอง
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การตอบปัญหาสาระประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 2 0 58 เข้าร่วม
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การตอบปัญหาสาระประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 2 0 52 เข้าร่วม
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การตอบปัญหาสาระภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 1 2 65 ทองแดง
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การตอบปัญหาสาระภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 2 1 64 ทองแดง
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การตอบปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 2 1 70 เงิน
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การตอบปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 2 1 76 เงิน
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การตอบปัญหาสาระเศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 2 1 53 เข้าร่วม
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.1-ม.3 1 0 54 เข้าร่วม
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.4-ม.6 2 0 55 เข้าร่วม
38 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 2 2 82 ทอง
39 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 2 2 74 เงิน
40 สุขศึกษา และพลศึกษา ทดสอบสมรรถภาพทางกายชาย ม.1-ม.3 1 1 80 ทอง
41 สุขศึกษา และพลศึกษา ทดสอบสมรรถภาพทางกายหญิง ม.1-ม.3 1 1 0 เข้าร่วม
42 สุขศึกษา และพลศึกษา ทดสอบสมรรถภาพทางกายชาย ม.4-ม.6 1 1 95 ทอง
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ทดสอบสมรรถภาพทางกายหญิง ม.4-ม.6 1 1 90 ทอง
44 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 3 1 61 ทองแดง
45 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1 1 70.5 เงิน
46 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1 1 75 เงิน
47 ศิลปะ วาดภาพลายเส้นประเภทลายไทย ม.1-ม.3 1 1 50 เข้าร่วม
48 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 1 1 96 ทอง
49 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 1 1 92 ทอง
50 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 1 1 90 ทอง
51 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 9 2 88 ทอง
52 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 15 2 84 ทอง
53 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวสะล้อ ม.1-ม.6 1 1 83.6 ทอง
54 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวซึง ม.1-ม.6 1 1 86 ทอง
55 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 28 8 - -
56 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 28 8 84.75 ทอง
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 1 1 92 ทอง
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 1 1 98.5 ทอง
59 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 1 78 เงิน
60 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1 1 61.5 ทองแดง
61 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 6 1 75.3 เงิน
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขียนแบบเทคนิค ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 1 1 80 ทอง
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขียนแบบเทคนิค ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 1 1 86 ทอง
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 2 1 66 ทองแดง
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 2 1 95 ทอง
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 2 1 85 ทอง
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 2 1 60 ทองแดง
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐสวนถาด(แบบสวนชื้น) ม.ปลาย ม.4-ม.6 3 1 94 ทอง
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์สวนถาด (แบบสวนชื้น) ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 3 1 98 ทอง
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจำแนกพืชกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 2 1 84 ทอง
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจำแนกพืชกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 2 1 87 ทอง
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตอบปัญหาเกษตร ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 2 1 60 ทองแดง
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตอบปัญหาเกษตร ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 2 1 75 เงิน
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 2 2 68 ทองแดง
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 2 2 61 ทองแดง
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 2 2 79 เงิน
77 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 1 1 25 เข้าร่วม
78 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 1 30 เข้าร่วม
79 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 1 1 76.66 เงิน
80 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 1 1 76.8 เงิน
81 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 1 1 16 เข้าร่วม
82 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 1 1 55.6 เข้าร่วม
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 3 2 75 เงิน
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 3 2 69 ทองแดง
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 2 1 74 เงิน
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 2 1 65 ทองแดง
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 1 1 65 ทองแดง
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 2 2 77.6 เงิน
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 1 1 56.8 เข้าร่วม
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.ต้น ม.1-ม.3 1 1 - -
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 1 0 75 เงิน
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 1 1 93 ทอง
รวม 221 116  
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]